ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

Miroslawa Henryka Sobolaka zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji złożonego w dniu 23.02.2001r. przed notariuszem Anną Marszałek za nr aktu Rep A 393/2001, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§3
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla własciwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Fundacja może używać pieczęci, ustanawiacćodznaki i medale według wzoru określonego przez Prezesa Zarzadu oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji i zasłużonym dla samej Fundacji.


ROZDZIAŁ II


CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5
Celami Fundacji są:

- działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony praw zwierzat.


§6
Cele okreslone w §5 Fundacja realizuje poprzez następującą odpłatną działalność pożytku publicznego:

1. wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez czlowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rase za niebezpieczne, koniom w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez czlowieka lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagajacym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez czlowieka,

2. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych w zakresie zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji,

3. wspólpraca z Policją oraz Strażą Miejską w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt,

4. organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji.

§7
Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować wspólprace z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji. Współpraca ta może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwziecia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródel. Przystąpienie Fundacji do spółki wymaga zgody Fundatora.


ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz za założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.


§9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§10
Dochody Fundacji pochodza w szczególnosci:

1. świadczeń Fundatora
2. darowizn, spadków i zapisów
3. zbiórek publicznych
4. z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji

§11
Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oąwiadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.RODZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI


§13
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji


§14
Nie można łączyć funkcji członka Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§15
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się od trzech do jedenastu członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Do uprawnień Rady należą:
a) ocena bieżącej działalności Fundacji, a w związku z tym przestawianie odpowiednich uwag i wniosków Prezesowi Fundacji i Fundatorowi,
b) ustalania głównych kierunków działalności Fundacji i kontrola ich realizacji,
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowywanych przez Zarząd Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
e) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
f) zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§16
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku przez Przewodniczącego Rady, zwanego dalej "Przewodniczącym".

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz, z głosem doradczym, inne zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji.

3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.

§17
1.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3.
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

ZARZĄD FUNDACJI

§18
1.
Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem.
Zarząd wieloosobowy w ilości od trzech do pięciu osób tworzą Prezes i Dyrektorzy Fundacji, zwani dalej Dyrektorami. Prezesa powołuje i odwołuje Fundator. Dyrektorów powołuje i odwołuje Prezes.

2.
Do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes samodzielnie, dwaj Dyrektorzy łącznie i każdy Dyrektor samodzielnie w zakresie umocowania określionego przez Prezesa.

3.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, ustąpienia bądź śmierci członka Zarządu.

4.
Zasady zatrudniania i wynagradzania Zarządu określa Fundator.

5.
Pracami Zarządu kieruje Prezes.


§19
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
2. przyjmuje spadki, darowizny, zapisy i subswencje,
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4. sporządza projekty programów działania Fundacj,
5. ustala wielkość, podstawę prawną, charakter zatrudnienia oraz wysokość i zasady wynagrodzenia pracowników Fundacji,
6. tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, agencje, biura, oddziały, zakłady i inne placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich właściwość miejscową i rzeczową oraz ograny i ich kompetencje.ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT

§20

1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym jakichkolwiek zobowiazań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżenskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio wynikało z realizacji celów statutowych Fundacji.

4. Fundacja nie moze nabywac na szczególnych zasadach towarów lub uslug od podmiotów, w których uczestnicza czlonkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOnCOWE

§21
Fundator może zmienić cele Fundacji lub jej Statut na wniosek lub po zasięgnieciu opinii Rady i Zarzadu Fundacji.

§22
Dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji. Połączenie z inną fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o likwidacji fundacji.

§23
Fundacja ulega likwidacji w przypadku powstania trwałej przeszkody uniemożliwiajacej realizacje celów, dla których została powołana w szczególności wobec wyczerpania się jej środków finansowych.

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§24
Likwidację przeprowadza Zarzad Fundacji lub likwidator powołany przez Fundatora.

 
Polish (Poland)Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)